Prezes – Ryszard Kopplinger

Adres pocztowy:
12895 Carluke Crescent, Surrey, BC

V3V 6Y9

E-mail: rk@vancouverpolishtheatre.ca

Info: 604 897 1899  ag@vancouverpolishtheatre.ca